Jak správně na korektury?

KOREKTURA

Korektura je činnost, jejímž smyslem je odhalení a opravení chyb. Podle typu činnosti rozlišujeme korektury na pravopisné, stylistické a typografické.

GRAMATICKÁ

Kontroluje pouze pravopisné chyby. Některé dokáží objevit i textové editory, ty však neumí shody podmětu s přísudkem, interpunkční znaménka apod.

STYLISTICKÁ

Je věcí citu a tato korektura řeší správný slovosled a samostatná stylistika textu. Dobře stylizovaný text se nám musí dobře číst a nesmí být „kostrbatý“.

Tyto korektury by již měly být hotové před dodáním textů mně, já budu texty dále zpracovávat do formátu pro internet nebo pro tisk. V případě zájmu pro vás GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ korektury zařídím. Po těchto úpravách textů musí následovat ještě korektura předtisková - tzv. typografická, kterou již zajišťuji sám.

Typografická korektura

Je poslední korekturou, která se provádí zpravidla až v sázecím programu, po té, co proběhne korektura gramatická a stylistická. Typografická korektura řeší dělení slov, mezislovní mezery, formáty dat, zkratek, použití pomlček a spojovníků apod. Typografická korektura se zpravidla provádí pomocí automatizovaných postupů v sázecím programu, je tedy nutné dodávat textové podklady dle specifikací, zejména problémové části, jako například tabulky a různě formátovaný text.

Obecně platí, že za obsah dodaných podkladů si zákazník zodpovídá sám, což stvrzuje svou autorizací těchto materiálů při zadávání zakázky. Proto si je pečlivě připravte, zkontrolujte správnost a vhodně je označte, aby nemohlo dojít k jakémukoliv pochybení.

Jak probíhá samotná korektura textů

Je třeba dodat textové podklady dle specifikací popsaných zde. Tyto textové podklady, které prošly stylistickou korekturou, jsou včetně obrázků a dalších prvků jsou zpracovány v sázecím programu a tyto strany jsou následně klientovi dodávány ve formátu PDF v náhledové kvalitě. Nyní probíhá korektura gramatická
Tuto gramatickou korekturu si provádí klient sám, případně jazykovou korekturu (stylistickou a gramatickou) zajišťuji u profesionální firmy věnující se této oblasti (cca 60 Kč/normostrana) – viz. podrobný ceník služeb.
Klient následně dodá hotovou korekturu textů (viz. odstavec níže) a já korektury zapracuji. Po opravení gramatických chyb je na řadě korektura typografická. Po jejím provedení je nutné provést celkovou korekturu – zejména vizuální, kterou si provádí klient sám. Potvrzení správnosti či případné další připomínky je nutné zasílat výhradně elektronicky – zasílám přes aplikaci, která je součástí tohoto webu. (Schválení není možné provést telefonicky!)

Po každé úpravě grafikem ke nutné, aby klient schválil celkovou korekturu, bez níž nepůjde žádná tiskovina do výroby. Na pozdější reklamace, které neodhalí ani jedna z korektur, nebude brán zřetel.

Gramatickou korekturu textů je nutné dodat s jasně vyznačenými chybami a opravami a to následujícími způsoby:

  • vyznačené elektronicky v náhledových PDF souborech – nejlepší varianta
  • vyznačené na papírových nátiscích (buď fyzicky dodané nebo zaslané elektronicky – oscanované), vyznačení musí být jasné a snadno pochopitelné, ideálně dle zažitých korektorských značek
  • korektury vypsané textově (např. zaslané v emailu) sice nejsou ideálním způsobem, nicméně je omezeně akceptuji – takové korektury pak musí být velmi dobře popsané a srozumitelné (např. „ve čtvrtém řádku, ve druhém odstavci v první větě záměna slova XY za YX“)
  • korektury prosím zasílat hromadně všechny najednou pouze jedním člověkem
  • jiné druhy korektur (např. telefonické či odfaxované) neakceptuji!
  • chyby musí být výrazně označeny, ideálně rozdílnou barvou, nežli opravovaný text, doporučuji používat standardní korektorské značky

Není Vám něco jasné? Ptejte se!

Pro co nejlepší tiskové výsledky je potřeba se řídit následujícími požadavky a radami. Pokud Vám není něco jasné, zavolejte…. 
V případě, že nebude korektura prováděna dle následujících postupů, může to prodloužit  lhůtu pro dodání a čas potřebný pro nestandardní postupy korektury bude zohledněn v ceně zakázky!

Přesunout se na začátek